Cooperation without Barriers

Ekonomisko interešu prioritāte sadarbībā starp valstīm veicina stiprāku sociālas, ekonomiskas un politiskas saprāšanas attistību pasaulē. Šajā procesā ir neaizvietojama ekonomiskas diplomātijas loma.
Pavol Baranaj (Slovākija) – Kluba prezidents 2008-2010.g..

Diplomātiskais Ekonomikas Klubs – ir unikālā apvienība, kur cilvēki no dažādām valstīm komunicē viens ar otru un sekmē kontakšu attistību starp uzņēmējiem no valstīm, kurus viņi pārstāvē.

The priority of economic interests in the partnership between the two countries favors the development of the stronger social, economic and political cooperation in the world. This process has very important role in the economic diplomacy.
Pavol Baranay (Slovakia) – the prezident of the Club 2008-2010.

Diplomatic Economic Club – is a unique association where people from different countries are to find a common language and contribute to the development of contacts between businessmen of the countries they represent.

Приоритет экономических интересов в сотрудничестве между странами, содействует развитию более сильного социального, экономического и политического взаимоотношения в мире. В этом процессе незаменима роль экономической дипломатии.
Павол Баранай (Словакия) - президент Клуба 2008-2010 гг.

Дипломатический Экономический Клуб - это уникальное объединение, где люди из разных стран находят общий язык и способствуют развитию контактов между бизнесменами своих стран, которые они представляют.